Switch上開account的迷思

最後,我都係忍唔住買咗部switch…

但係一開始用嘅時候,我發覺有一個好奇怪嘅問題,就係佢要我入任天堂account嘅時候,如果我係新用戶,我係冇得立即喺switch嗰度開account…佢竟然要我走番佢個網頁開…

呢個係咩世代呀?!竟然仲要用啲咁迂迴嘅方法先可以開到account? 佢點解唔可以畀人直接響個Switch度開埋呢? 作為一部咁正咁好玩嘅遊戲機,呢個位真係有d奇怪~